Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów i ich przedstawicieli 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów i ich przedstawicieli 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

MONTEMORO | ul. Żupańskiego 3/4 | 61-562 Poznań.

 • Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób:
 • pod adresem poczty elektronicznej: maciej@petza.pl
 • pod numerem telefonu: +48 694 230 722
 • pisemnie na adres:  ul. Żupańskiego 3/4 | 61-562 Poznań
 • Dane osobowe klientów będących osobami fizycznymi będą przetwarzane w celach związanych z:
 • realizacją umowy –  w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • realizacją obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • realizacją obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • prawnie uzasadnionym interesem Administratora, polegającym m.in. na  zapewnieniu ciągłego
  i niezakłóconego prowadzenia działalności, wewnętrznych celów administracyjnych (w tym zarządzania usługami),  niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzeniu roszczeń oraz obronie przed roszczeniami.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty wspierające w wypełnianiu uprawnień i obowiązków (obsługa księgowa, prawna).
 • Administrator nie przekazuje danych osobowych, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w szczególności profilowaniu.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do:

 1. dostępu do treści danych,
 2. sprostowania danych,
 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w związku ze szczególną sytuacją,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.

Maciej Petza